This gorgeous bathroom in a Hope Ranch Santa Barbara home I just photo’d says they can!KBJ-_1675 KBJ-_1690 KBJ-_1770 KBJ-_1917 KBJ-_2039